Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 11-03-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-04-10 o godz 12:15 w sali nr 241 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu ul. Abramowskiego 1a, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 51,51 m2 i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 50/1, AM -4, obręb Biskupin wynoszącego 1.523/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego pochodzącego z I połowy XX wieku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka wraz z WC, przedpokój i garderoba, w dacie wizji lokalnej ustalono, że z substancji mieszkaniowej wydzielone zostały trzy pokoje ( w tym jeden pokój z garderoby ) za pomocą ścian gipsowo-kartonowych.

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00234741/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 282.540,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 211.905,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.254,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2015-04-08 o godz. 9:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

* * * * *

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie drugiej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 20-02-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-04-16 o godz. 10:00 w sali nr 7 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia VIII Wydział Cywilny odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 32 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 406 o powierzchni użytkowej 15,00 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki opisanej jako działka 2/7, AM-21, obręb Stare Miasto o powierzchni 3.092 m2 i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 429/100.000 części. Lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego składający się
z pokoju i wnęki kuchennej, łazienki wraz z wc. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00109752/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87.660,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj 58.440,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.766,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2015-04-14 od godz. 10:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

 * * * * *

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 04-03-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-04-2015 r. o godz 08:30  w sali nr 39 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Bacciarellego Marcelego 4a, składająca się z prawa własności budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 188,78 m2 wraz z halą produkcyjną o powierzchni użytkowej 251,32 m2 i prawa użytkowania wieczystego działki gruntu opisanej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 25, AM-1, obręb Bartoszowice
o powierzchni 792 m2, stanowiącej odrębny od budynku przedmiot własności. Powierzchnię użytkową budynku podano bez powierzchni pomieszczeń gospodarczych (częściowo zaadaptowanych do potrzeb mieszkalnych) o łącznej powierzchni 57,75 m2, kotłowni, garażu, składu opału, itp oraz pomieszczeń wchodzących w skład hali produkcyjnej. Budynek mieszkalny wzniesiony w latach 80-tych, w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym i z nieużytkowym przyziemiem wraz z halą produkcyjną bezpośrednio przyległą do części mieszkalnej budynku wzniesioną w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyją, niepodpiwniczoną, z masywnym stropodachem krytym papą. Dla przedmiotowej nieruchomości została urządzona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu o numerze: WR1K/00075088/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 967.025,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 725.268,75 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 96.702,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 14-04-2015 r. o godz. 09:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

* * * * *

 

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet