Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 22-05-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-06-26 o godz 10:30 w sali nr 241 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieści IX Wydział Cywilny odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Reja 17 , składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 116,69m2 i udziału
w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 3, AM-29, obręb Plac Grunwaldzki
wynoszącego 106/1.000 części. Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego pochodzącego z końca XIX wieku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój oraz alkowa (stan faktyczny zagospodarowania jest zgodny ze stanem ewidencyjnym , w pomieszczeniu alkowy usytułowany został zestaw szaf wnękowych w zabudowie stałej. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr
WR1K/00113153/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 512.735,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 384.551,25 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 51.273,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2015-06-22 o godz. 10:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet