Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie drugiej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 18-06-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-07-2015 r. o godz. 09:00
w sali nr 135
Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia I Wydział Cywilny

we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego
w miejscowości Wrocław przy ul. Długiej 58/18 położonego na VI Piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki oraz odrębnego pomieszczenia WC o łącznej powierzchni 51,05 m2. Z prawem własności przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego związana jest własność pomieszczenia komórki lokatorskiej (piwnicy) o powierzchni 4,30 m2. Dla przedmiotowego spółdzielczego - własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00192711/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 291.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj 194.000,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29.100,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 16-07-2015 r. o godz. 18 : 00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

 

* * *

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie drugiej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 16-06-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-07-2015 r. o godz 09:30
w sali nr 58
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia IX Wydział Cywilny
50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu ul. Abramowskiego 1a, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 51,51 m2 i udziału
w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 50/1, AM -4, obręb Biskupin wynoszącego 1.523/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego pochodzącego z I połowy XX wieku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka wraz z WC, przedpokój i garderoba, w dacie wizji lokalnej ustalono, że z substancji mieszkaniowej wydzielone zostały trzy pokoje ( w tym jeden pokój z garderoby ) za pomocą ścian gipsowo-kartonowych.

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00234741/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 282.540,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj 188.360,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.254,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 21-07-2015 r. o godz. 09 : 30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet