Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 22-07-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-09-04 o godz. 08:30 w sali nr 39 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia I Wydział Cywilny przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 15 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 o powierzchni użytkowej 51,03 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 3, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 276 m2, wynoszącego 500/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka wraz z WC oraz przedpokój ( stan faktyczny zagospodarowania nieruchomości nie jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, ponieważ z pomieszczenia kuchni został wydzielony dodatkowy pokój. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00155882/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 215.360,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 161.520,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.536,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2014-09-02 o godz. 08 : 30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

* * * * *

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-09-2014 r. o godz 14:00 w sali nr 12 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny

przy ul Poznańskiej 20, 53-630 Wrocław odbędzie się

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Pochyłej 1, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2A o powierzchni użytkowej 70,32 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 29/2, AM-30, obręb Stare Miasto o powierzchni 9.237 m2 i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 4.742/1.000.000 części.
Lokal mieszkalny położony na I piętrze użytkowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego (lokal mieszkalny jednopoziomowy), składający się z trzech pokoi, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym, przedpokoju, wc, łazienki i garderoby. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00267952/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 414.560,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 310.920,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 41.456,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 18-09-2014 r. o godz. 09:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet