Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 28-07-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-09-2015 r. o godz 13:45

w sali nr 7 Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia VIII Wydział Cywilny we Wrocławiu

przy ul. Poznańskiej 20 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem będzie nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona we Wrocławiu przy ul. Karłowicza 32 skałdająca się z lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 77,61 m2 położonego na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego oraz udziału w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 24, AM-3 obręb Zalesie o powierzchni 1.529 m2, wynoszącego 136/1.000 części. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokojów mieszkalnych, jasnej, ustawnej, funkcjonalnej kuchni, łazienki wraz z WC i przedpokoju (istnieje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym nieruchomości lokalowej a jej stanem prawnym ujawnionym w Księdze Wieczystej, polegająca na tym, że w Księdze Wieczystej nieruchomość w dziale IO opisana jest lokal 4-izbowy, ponadto istnieje znaczna rozbieżność pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego ujawnionego w dziale IO Księgi Wieczystej - 58,30 m2, a faktyczną powierzchnią użytkową lokalu ustaloną podczas wizji lokalnej - 77,61 m2 - prawdopodobnie nastąpiło bezumowne zaanektowanie części pomieszczeń wspólnych budynku (poddasze) i włączenia jej w strukturę lokalu mieszkalnego. W związku ze zmianą powierzchni lokalu, należy sporządzić dokładną inwentaryzację przedmiotowego lokalu oraz części wspólnych budynku, w celu ustalenia nowych udziałów w prawie własności działki 24, AM-3, obręb Zalesie i w częściach wspólnych budynku. Dla przedmiotowej nieruchomości została urządzona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu o numerze: WR1K/00017524/1.

UWAGA: Na mocy decyzji Prezydenta Wrocławia nr 26-II/98 z dnia 17-06-1998r. nakazano dłużnikom rozbiórkę samowolnie wykonanych robót budowlanych obejmujących adaptację na cele mieszkalne pomieszczeń strychu w budynku przy ul. Karłowicza 32 we Wrocławiu w części będącej współwłasnością właścicieli tego budynku. Jednocześnie organ egzekucyjny informuje, że prowadzone jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia postępowanie w przedmiocie wyegzekwowania obowiązku rozbiórki (akta administracyjne znajdują się do wglądu w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia załączone do akt VIII Co 1047/10)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 316.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 237.675,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 31.690,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 24-09-2015 r. o godz. 11 : 00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet