Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 10-10-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-11-2014 r.
o godz. 13:30 w sali nr 7
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu   VIII Wydział Cywilny
przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 32 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 406 o powierzchni użytkowej 15,00 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki opisanej jako działka 2/7, AM-21, obręb Stare Miasto o powierzchni 3.092 m2 i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 429/100.000 części. Lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego składający się
z pokoju i wnęki kuchennej, łazienki wraz z wc. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków
o numerze: WR1K/00109752/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87.660,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 65.745,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.766,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 18-11-2014 r. o godz. 09:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

* * * *

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie drugiej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 13-10-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-11-2014 r. o godz. 08:30 w sali nr 39 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 15 składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 o powierzchni użytkowej 51,03 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 3, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 276 m2, wynoszącego 500/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka wraz z WC oraz przedpokój ( stan faktyczny zagospodarowania nieruchomości nie jest zgodny ze stanem ewidencyjnym, ponieważ z pomieszczenia kuchni został wydzielony dodatkowy pokój. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00155882/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 215.360,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj 143.573,30 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.536,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 06-11-2014 r. o godz. 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

* * * *  *

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 24-10-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-12-08 o godz. 14:30 w sali nr 135 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia I Wydział Cywilny we Wrocławiu ul. Podwale 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 67 położonego we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 2 składające się z położonego na VIII piętrze jedenastokondygnacyjnego w pełni podpiwniczonego budynku mieszkalnego, dwupokojowego lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 39,10 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa ustawne pokoje mieszkalne, jasna, wąska kuchnia, przedpokój, łazienka wraz z WC. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CICHY KĄCIK nie została urządzona księga wieczysta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 186.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 139.725,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18.630,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2014-12-02 o godz. 9:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

* * * * *

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 30-10-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-12-08 o godz. 15:00 w sali nr 135 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia I Wydział Cywilny odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wrocław przy ul. Długiej 58/18 położonego na VI Piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki oraz odrębnego pomieszczenia WC o łącznej powierzchni 51,05 m2. Z prawem własności przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego związana jest własność pomieszczenia komórki lokatorskiej (piwnicy) o powierzchni 4,30 m2. Dla przedmiotowego spółdzielczego - własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00192711/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 291.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 218.250,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29.100,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2014-12-02 godz. 9:40 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

* * * *

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 31-10-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.12.2014r. o godz 08:30 w
sali nr 39
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny
przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 70, składającej się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 32,33m2 i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 139, AM-2, obręb Plac Grunwaldzki, wynoszącego 39/1.000 części. Lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi jeden pokój, kuchnia, łazienka wraz z wc oraz przedpokój. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00113880/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 153.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. 115.125,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.350,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10:20 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet