Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

 UWAGA    LICYTACJA    ODWOŁANA !!!!

Wrocław, dnia 18-03-2015

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-04-2015 r. o godz 13:30

w sali nr 239 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny,
50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

którego przedmiotem jest zajęte prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 77 położonego we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 52, składające się z położonego na IX piętrze jedenastokondygnacyjnego, w pełni podpiwniczonego budynku mieszkalnego, dwupokojowego, jednopoziomowego lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej 39,10 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, jasna ale niefunkcjonalna kuchnia, przedpokój oraz łazienka wraz z WC. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została urządzona księga wieczysta o numerze: WR1K/00214378/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 189.130,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 141.847,50 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18.913,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 23-04-2015 r. o godz. 13 : 30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

 

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet