Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu
Robert Kapica


e-mail

informacje ogólne zakres i metody działania aktualności obwieszczenia o licytacji ruchomości obwieszczenia o licytacji nieruchomości
STRONA GŁÓWNA

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

obwieszczenianieruch

O B W I E S Z C Z E N I E

o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

Wrocław, dnia 03-04-2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.05.2014r. o godz 13:00 w sali nr 238 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny przy ul Podwale 30

50-040 Wrocław odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 53, składająca się z lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 88,71 m2 i udziału w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 11/7, AM-30, obręb Stare Miasto wynoszącego 119/1.000 częsci. Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze w budynku wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym wzniesionym w okresie przedwojennym. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą trzy pokoje mieszkalne, ciemna kuchnia, łazienka wraz z wc i przedpokój. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00073471/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki Wydział IV Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 386.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj 289.725,00 zł.

Przystepujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 38.630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 29.04.2014r. o godzinie 13:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

© Copyright by Robert Kapica, 1997   Provided by CyberNet System   Design by Asnet